Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

23 марта 2021 г. 15:15

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 19-б

Нет фотки

19-берене

Кыргыз Эл Республикасынын ар бир жараны төмөнкүлөргө укуктуу:

1. Табигый жашоого, өзүнүн жана башка адамдардын өмүрүн, алардын ден соолуктарын мыйзамсыз кол салуулардан коргоодо, өмүрдүн кыянаттык менен кыйылбастык кепилдигине, жеке жашоосунун кол тийбестигине, кадыр- баркын жана ар-намысын коргоого;

2. Аныкталган маалымат чогултууга, сактоого, колдонууга жана аны оозеки, жазуу жүзүндө жайылтууга, эркин ой жүгүртүүгө жана өз ой-пикирин ачык мажбурлоосуз билдирүүгө, басма сөз жана сөз эркиндигине жана маалыматты тоскоолсуз жайылтууга;

3. Кыргыздын байыркы дүйнөтаанымын, ишенимин карманууга, дин тутууга, эне тилин сактоого жана өркүндөтүүгө;

 4. Ар бир адам каалаган техникалык каражат менен кабарлашууга, сүйлөшүүгө жана алардын купуялуулугуна;

5. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын, коомдук уюмдардын мыйзамсыз аракеттерине каршы даттанууга, көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымат алууга;